I alla frågor som handlar om barns välmående och utveckling är det barnets bästa som ska styra. FN:s Barnkonvention innehåller 54 punkter om barns rättigheter, här kan du läsa  några av dem.

  • Barn får inte bli diskriminerade och varje barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör barnet.
  • Barnet ska inte hållas åtskilt från sina föräldrar mot sin vilja, utom när det är för barnets bästa.
  • Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets bästa komma i första rummet.
  • Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare.
  • Barn har rätt att växa upp i en drogfri miljö.
  • Ett barn som har omhändertagits för vård, skydd eller behandling har rätt att få sin behandling och sitt omhändertagande granskat regelbundet.
  • Barnet har rätt att gå i skolan och har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion.
  • Barn har rätt till en levnadsstandard som behövs för att trygga barnets utveckling.

Juridisk vägledning